دمی با شعر نو
 

 

1

عشق را گفتم:

گفت:

من ز مردان هوس دلگیرم.

نیست دیگر خبری از فرهاد

2

عالمی دیگر بباید

پرزعشق وشور وشوق وزندگی

ای دل دریا زده

تا

دوچندان دورترها

ساحلی آرام نیست

3

آه ازآن  روزی که ماهم روزگاری داشتیم

فصل فصل عشق بود ماهم بهاری داشتیم

سردو سنگین باد در ره بود و ما غافل زقهرروزگار

پرشتابان روز وشب را سخره می پنداشتیم

ودست آخرهمانند همیشه گذاروگذری به حال و روز روزگارمان که این روزها بد جوری مقهور ومرعوب  نقشه های پیدا وپنهان استعمار واستکبار جهانی  است

نمیشه ننوشت ونگفت ,نه از سیاست که ازبی عدالتی در روابط بین الملل, واز نقش استعمار پیر انگلیس که سیاستمداران کهنه کار آن با پر رنگ شدن نقش ایالات متحده امریکا  در منطقه بنحوی صحنه گردان خاورمیانه مظلوم شدندتا   آب خوش از گلوی مردم منطقه پایین نرفته و مردم این منطقه نتوانند آنطور که می بایست با امریکا رابطه داشته و ازنقاط مثبت  ودستاوردهای علمی /عملی این کشور پیشتاز بهره ببرند

با ظهور وحضور امریکا مردم ستم کشیده منطقه با تمامی وجود به  استعمار انگلیس نه گفتند امااین کشور  توطئه گر دو عنصرچاش برانگیز وجرثومه فساد وجنگ را در منطقه کاشت

اول نظام فئودال ومتحجر آل سعود 

دوم اسراییل صهیونیستی

 واگر بی طرفانه به تمامی مشکلات منطقه و حتی جهان نگاه بکنیم قسمت عمده این مشکلات و چالش های موجود برمی گردد به نقش اسراییل در ایجاد دودستگی و چند دستگی در جهان  و به نقش آل سعود وهابی در پشتیبانی مالی و انسانی از تند روی و تروریست

نا گفته نماند که در کشور امریکا دوتفکر کلی حاکم است

تفکر اول, نقش ونظرناشی از جناح زیاده طلب  و سلطه گرسرمایه داری لجام گسیخته است که نمود ونماد عینی آن در حزب جمهوری خواه وافرادی چون چرج بوش و..می باشدواینان همراه وهم پیمان  ذاتی انگلیس استعمارگر هستند

وتفکر دوم که نوع نگاه وجهت گیری آن انسانی و عدالت طلب است واگر چه در خیلی اوقات ومتاثراز وضعیت جهانی وشانتازافرادوعوامل نفوذی دنباله روسیاست جمهورخواهان جنگ طلب بوده و هستند اما در بسیاری موارد گفتمان ورفتارآنان از جنس مثبت وقابل قبول برای کشورهای مستقل و عدالت خواه می باشدکه اوبامای نویسنده وفکورنمود ونماد این جناح است

امروزه همه ما در هرکجای این جهان که هستیم می توانیم با پیش بینی نقش ونظر و برون داد اعمالمان بفهمیم که خواسته وناخواسته در کدام جبهه وجناح قرارداریم ومهم نیست ظاهرمان چطور وچگونه باشد فکل کراواتی باشیم ,ظاهری هیپی گونه وآوانگارد داشته باشیم ویاعین این متحجرین و تندروهای داعش والقاعده سر و سبیلی ازته تراشیده و ریشی هفت هشت سانتی مخروطی شکل!! همینکه اهل سرکوبگرواستثمارمظلومان ومحرومان ,خودستا و طرفدار چالش وجنگ  ,ضد گفتمان وبه یک سخن اهل  و زرو زور وتزویر

زر سرمایه داری وامپریالیزم

زور جنگ طلبان و تروزیست ها

تزویر وهابیون و تندروهای یهودی ومسیحیت 

جناح اول افرادی دیکتاتور, نژاد پرست,ضدمهاجران,سرکوبگر وطرفدار ناسینالیزم کور وبی احساس اند وفرقی نمی کند کی وکجا باشند ودر چه عصر ونسلی:جرج بوش,نتیاناهو,سلاطین منحوس آل سعود و ...از این قبیله وتبارند

جناح دوم افرادی تکثرگرا,اهل گفتمان,باخواست وخواسته های انسانی وآزاد وجهانشمول می باشندالبته بحث تزکیه وتطهیر این جناح نیست بلکه نشان دادن جبهه وجناحی است که اگرمنطقی با ان مقابله شود می تواند جهت گیری درست داشته باشد 

ولتکن امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون آل عمران 104                                                                                     باید از شما گروهی باشندکه همه مردم را به سوی خیر(اتحاد,اتفاق,الفت وبرادری وموساوات درستی دعوت نماید و به کار پسندیده و شایسته واداشته واز کار ناپسند و زشت باز دارد) و اینان قطعا از رستگارانند

این کلام وپیام قرآن عزیز ماست  دستور به اهل خیر بودن  به عمل ثواب و صاح دعوت کردن واز کار زشت و مضر به حال خود ودیگران بازداشتن افراد و قطعا کشور وگروهی که در این ره وراستا باشد مورد تایید است  ,,,,,,

قطعا کشور جمهوری اسلامی و نقطه نظرات رهبری اش که در سخنان ایشان قابل فهم  ومشهود است اگر این مصداق این امت نباشد قطعا نزدیک ترین نظام به این امت است فرق نظام کنونی جمهوری اسلامی باسایر نظام ها در این مهم است که رهبری آن براساس ایده و ایدئولوژی اسلامی نظر داده و هرگونه عیب وایراد به محقق شدن و یا جاری نشدن آن برمی گردد به شرایط جامعه و سعی و تلاش کسانی که در مصدر کار می باشندشرایطی که متاثر از سابقه و سبقه درو ونزدیک تاریخی است و ایضا تاثیر وتاثر ناشی از هجمه وهجوم فرهنگی غالب برجهان که امروزه بد جوری اسیر فردگرایی سکولاریستی وسرمایه داری وثروت ستایی امپریالیستی است

ماباید بدانیم جهان بسوی یک گونگی و یگانگی ناشی از اجبارهای فرهنگی /محیط زیستی /اجتماعی و امنیتی فرامرزی  وحتی فرازمینی می رود!

جمعیت مردم جهان بشدت رو به افزایش است و  کشورها براساس منافع  مقطعی و منطقه ای نسبت به محیط زیست /منابع زیز زمینی وخطرات ناشی از تخلیه وتخریب زمین بی تفاوت  و غیر مسئولند

باید وبایستی بسوی یک نظم نوین فراگیر هدایت وحمایت شوند  شک نیست در راه این مهم ناسیونالیزم کورونژادپرستی ضد بشری  و تفکرات اسراف گرای  و ایضا افکار استبدادی و تمامیت خواه سد و سنگ راه است

ادامه دارد 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۱٢ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

حالیا شهر خبرکن که آمد رمضان-فصل ایجاز دعا,سوت دل انگیزاذان

 فاقرءوا ماتیسرمنه واقیمواالصلاه واتواالزکاه واقرضواالله قرضاحسنا وماتقدمو لانفسکم من خیرتجدوه عندالله هوخیراواعظم اجراواستغفرواالله ان الله غفور رحیم سالمزمل20

1

می نوسم از تو شاید وارهم

با دم پرجان تو از درد و غم

با تو دنیامان پرازمهر وصفاست

 ای تولطف حق ای بحرنعم

2

ای  تو شرط شور وشوق و زندگی

نور حق ای نادی آزادگی

ره نما تا سوی حق راهی شویم

عاری از ظلم و گناه و بردگی

3

و این هم گفتی متفاوت اما تا حدودی قابل تامل,از خدابخواهیم تا با هدایت وحمایت خودش مارادر دفاع از حق و نفی  اصحاب شیطان آگاه  وهوشیار ومتحد کند و به ما قوت و قدرت تشخیص حق از باطل نه در گفتار که در عمل وکردار بدهد تا با دوری از حرص و طمع و بی مسئولیتی ناشی ازتمرد و بی خیالی اجتماعی خصوصا در رابطه با اقتصاد که امروز پاشنه آشیل کشور اسلامی وانسان پناه ما است هر چه بهتر و بیشتر زمینه  سلطه بیگانگان و دین ستیزان را از کشور  اسلامی وحق طلب مان دور سازیم

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ

زدست ظلم وتبعیض و دل سنگ

خدایاروزگاری خوش عطا کن

به دور از رنج فقر وسایه جنگ

خدایا عالمی دیگر به پا کن

جهان را شاد و سبز و باصفا کن

بگیر تیغ از کف مردان نااهل

همه عالم ز کفر وفقر رها کن

4

اخباربود وصحنه های ملال انگیز از کشتار  یمنی ها توسط هواپیماهای امریکایی سعودی  که دل هر انسان آزاده   را به درد می آورد

وای ازاین قوم لعین آل سعود

دشمن اسلام وقرآن همره قوم یهود

عاقبت این ظلم به پایان می رسد

ای شجاعان یمن برعزمتان صدها دورد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

ای زمین افتادگان ,امید را باور کنیم

1

شب مهتابی

و

من

خاطره

دریا

دریا

2

ای ایت حضور

ای گرم

ای نگاه

مارا زخود مران

هر.......بهانه است

3

سخت اگر هست رقیب

یا که هدف صعب وصقیل

تو اگر مرد رهی 

سعی دو چندان باید

                      *لیس الانسان الا ماسعی

4

سخت می ترسم من از حسی که درآن عشق میدان دارنیست

باید از نو چاره اندیشی کنم

من سحرگاهان دلم گرم است به اشک چشم ولرزان دست دستان دعا

               *ادعونی استجب لکم

مطالب بالاحرف دل  یا که گفت درون است بقد حوصله مردمان عصر ونسل ما ,خصوصا جوانان ,البته آنانی که متاثر از دوبال افراط و تفریط  ناشی از تهاجم فرهنگی غرب در شکل دین ستیزی فرهنگی فرد گرایی و تفرعن و بی مسئولیتی ناشی از آن  و ظهور افراط گرایی دینی خصوصا نئوافراط گرایان اسلامی  ساخت  انگلیس ,موساد ,ترکیه  و امریکا(جمهوری خواهان) ووهابیوین سفیانی آل سعود

اگر اندکی تامل کنیم پاشنه آشیل این دو پدیده نفی و طرد سرمایه داری افسارگسیخته است واگر اندکی بیشترتامل کنیم می بینیم که دکترین جدید امریکا نابودی کشورهایی است که از نظر اقتصادی رادیکال بوده و نظم ونظام حاکم برآنان مخالف غارت ملی داشت و داشته های ملی این کشورهاست بی جهت نیست که عراق صدامی لیبی قذافی  و سوریه اسد مورد تهاجم قرار می گیرند  و در عوض نظام  سرمایه داری آل سعود و شیوخ خلیج خصوصا بحرین درحاشیه امن قرار دارند(البته  شخصیت ,خودکامگی  و استبداد این حکام شاید مزموم ومحکوم باشد وهست اما این خوی خصلت ها هرچند بد ومنفورباشدکه بود وهست اما معمولا این افراط دارای یک خوی وخصلت ملی گرایی هستند که مخالف لفت ولیس بیگانگان است که این خصلت برای استعمارگران اصلا و ابدا قابل تحمل نیست .سرنوشت نوریگا و مرگ ضیاء الحق  و حتی برکناری رضا شاه نمونه های دور ونزدیک این مقال ومقوله است 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

ای شتابان باد می دانی تو خورشیدم کجاست

1

با تو شعرم شوق دارد

واژه ها تصویر احساس منند

خنده و

خال لب و

سبزوصال.

خسته ازاین تیره ابر

خسته از  این سردو رازآلوده شب

سخت من فردایی ام

.....الیس الصبح بقریب  (هود81 ) مگرنه صبح نزدیک است   

شعر نو این تفاوت راباشعرکلاسیک ما داردکه در آن مطلب ومطالب نه در یک مجموعه نسبتا طویل شعر درهرشکل بلکه گاها در یک کلمه جاسازی می شود و این خوب است چرا که در کمترین زمان پیام را به نسل کم حوصله ما می رساند  و بد است !چرا که این کلمه   تمامی معنا و مفهوم یک  دلگفته را بهم وصل کرده و  رسالت بیان کل مطلب را بعهده دارد و این می شود که باید و بایست ساعت ها در رابطه با انتخاب آن واژه یا کلمه فکر کرد !نوشت ,خط زد,عوض کرد  و ....

واما این یک حسن دارد  و آنهم این است که تا نهایی شدن شعرشاعر در رابطه با دلگفته های نوشته شده در وبلاگ دستش باز است و بارها و بارها کل شعر را در ذهنش مرور می کند و بارها به عوض و بدل کردن یک کلمه اقدام می کند  واین باعث می شود کسانی که با بی معرفی اشعار یا دلگفته ها رابدون ذکر منبع در وبلاگ و یا... شان کپی پیست که همان ذکر است!!!می کنند  گاها رو دست می خورند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۳/٩ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

مرگ برداعش ,این توطئه استعمار

***

پریشانی چومن ای دل

زسنگین ظلم استعمار و استثماربر این نازنین منزل

خوش آن روزی که کام ازرونق خورشیدبرگیریم

دلم سنگین گرفته است مردز حجم وهجمه ی شبگیر این نامرد

***

(چه مسعود مبارک است  روزی که جهان از دغل بازیها و فتنه انگیزی پاک شود وحکومت عدل الهی برسراسر گیتی گسترش یابد ومنافقان وحیله گران از صحنه خارج شوند ووپرچم عدالت  ورحمت حق تعالی بربسیط زمین افراشته گردد وتنها قانون عدل اسلامی بربشریت حاکم شود.. وآنچه غایت بعثت انبیاء...علیهم صلوات الله .. وحامیان اولیا... علیهم السلام.. بوده تحقق یابدوبرکات حق تعالی برزمین نازل شود)

                                                             امام خمینی (ره)

قسمتی از پیام امام ره است به مناسبت نیمه شعبان و ظهور آن هادی و حامی رنج کشیده گان  و محرومان جهان ,

در پیام فوق می شود هدف آن رهبر وراهبر بزرگ را فهمید ,او که عمری در راه دینداری و دینمداری تلاش ومجاهده کرد 

او که دل پرخونی ازدغل بازیها و فتنه انگیزی های زمانه داشت وبا روشن بینی و روشنگری این بلییه ضد بشری را نشانه رفته بود

او که دلش برای حکومت عدل الهی می طپید تا در سایه سار نعمتش مردمان رنج دیده و محروم جدا از نابرابریها و نامردمی ها ی تحمیلی استعمار گران  و نیروهای استکباری دمی بیاسایند

او که دل پرخونی از منافقان و حیله گران داشت و بسط رحمت را در نفی و نبود آنان می دید

و اکنون درسالگرد رحلت آن یزرگ, می توان فتنه غربیان سلطه طلب,خباثت وتجاوز صهیونیست ها,نقاق و حیله گری آل سعود و وهابی هارا به وضوح دید

او نیست اما می توان پیش بینی او را در توطئه کشتار مسلمانان و نیست ونابود کردن ملت ومملکت های اسلامی را دیدو پیش از پیش با او همصدا و همنوا شدواز خداوند منان خواست تا با فرستادن آن ناجی بزرگ تمامی مردمان جهان بخصوص مسلمانان رااز این  همه ظلم وستم نجات دهد

البته و صدالبته پیش شرط این مهم وحدت ما مسلمانان جهان ومجاهده و تلاش برای مقاومت در برابر نیروهای اهریمنی آنان و دفع ظلم وفساد از منطقه  مقدس خاورمیانه مظلوم است

وهم از این روزست که درسالروز ولادت حضرت ابوالفضل ع رهبر فرزانه انقلاب باتوجه به تلاش دشمنان اسلام درایجاد اختلاف بین  مسلمانان و امت اسلامی راخاطر نشان ساخته و فرمودند:

هر حنجره ای که در جهت اختلاف افکنی کارکند بلند گوی دشمن است

ایجاد اختلاف تحت عناوین شیعه وسنی,عرب و عجم,قومیتها وملیتها  تعصبهای ناسیونالیستی  در دستور کار بد خواهان امت اسلامی قرار دارد

شکی نیست که اتحادخصوصا اتحاد شیعه و سنی نیاز به باز نگری و خانه تکانی افکار و اعمال دارد

باید برای این مهم قبل از هر چیز از ارتجاع ,کوته نظری ,کوته بینی و بزرگ کردن حرف و گفته هایی که بنا به نظر علما و مسئولین دینی سند محکمی برای تایید و تثبیت آن نیست دوری جست

برای اتحاد باید و بایست ازافکارو اعمال مبتنی براحساسات کور پرهیز کرد

برای اتحاد بایدبراین مهم توجه داشت که در زمینه اختلاف نظرهایی که اصرار برآن فقط و فقط باعث اختلاف ,دودستگی و چنددستگی می شود پرهیز کرد فقط وفقط خداوند منان حرف آخر راخواهد زد

برای اتحاد می باید و می بایست بجای تکیه و تاکید برگفته های احساس برانگیز وغیر سازنده به بیان گفتار و رفتار منطقی و معقول پرداخته و  انجام واقدام عمل صادق و صالح نصب العین خود قرار داد و برتری و بهینه بودند رای و نظر را نه در حرف و نه در تخریب حریف که در ثابت کردن خود و نظر خود براساس برون داد رفتاری و کرداری  ثواب نشان داد

از برکات شاخص اسلام مزموم شمردن و نفی نژاد پرستی است ,,بلا و بلییه ای که در غرب وحتی شرق (به معنای روسیه .روسیه سپید و کشورهای همنژاد با آنان) بعینه دیده شده و دیده می شود

متاسفانه در دهه ای اخیر این نژاد پرستی به اشکال مختلف سربرآورده و باعث اذیت وآزار,بیروت راندن مردمانی  مظلوم ومحروم از شهر و دیارشان   شده و باکشتار و نسل کشی  های غیرقابل باور خود را برجوامع  تسخیر شده تجمیل کرده است

کشورهای انگلیس و فرانسه وآلمان نازی و روسیه وهمچنین اسپانیا وپرتقال در گذشته ملجا ومظهر این پدیده و دیدگاه منحوس بوده و هستند و ازتبار هم اینان به هرکجا مهاجرت کرده و دولت و ملتی نوپا را ایجاد کرده اندهمین راه و روش و  اقدام غیرانسانی را در حق مردم وملت آن قوم وقبیله و دیار انجام داده اند

از اقریقای سابق گرفته تانسل کشی سرخ پوستان درامریکا,کشور صهیونیستی  اسراییل و ...و عجیب  اینکه کشورهای آسیایی در این رابطه دارای سابقه و سبقه روشن و انسانی هستند و اگر گاه گاهی اعمال و حرکاتی دیده شده ریشه  اش به همین کشورها برمی گردد خصوصا انگلیس مکار وآخرینش این اسلام واراداتی ازغرب یعنی مزدوران و بیماران روانی  که تحت عنوان داعش به جان مردم مسلمان خاورمیانه افتاده اند البته این نئوفاشیست های استعماری  به فرمان اربان غربی وشیوخ منطقه و سردمداران منحوس سفیانی آل سعود حمایت مالی و تسلیحاتی می گردند

مردمان عشق

مردمان شوق

مردمان دوستی و همدلی

مردمان روز های سبز خوشبختی

باور کنید

ما مردمان صلح زین تاریک و غم آلوده ابر تیره بیزاریم

خوش آنروزی که می شد جور دیگر دید

خوش آنروزی که می شد طرح نوافکند

یک نکنه مهم:ناگقته نماند که برای خشکاندن ریشه اختلاف و برای جلوگیری کردن از سوءاستفاده آدم های مغر ض ار احساسات دیتی  افراد عامی  باید و بایستی تمام قد دربرابر تحجر و کوته بینی دینی ایستاد ,آنچه که امروزه به عوامل استعماری بهاته می دهد تا دین مبین اسلام را دربین جوانان و تشنه گان وجویندگان حقیقت دین بد و وارونه نشان دهند ریشه در بعضی نگرش های ما و رفتار و اعمال ما دارد,اعمال و رفتاری که عالمان دینی  و آیات عظام  می باید با جرئت و شهامت  بر علیه آن قد علم کنند

تشیع صفوی

و

تسنن سفیانی

این دو در طول تاریخ باعث کج فهمی ,درک ناصحیح  و اختلاف در بین مسلمانان شده اند و هم این دو نگاه و نگرش امروزه اسباب و ابزار استعمار است در ایجاد اختلاف در بین مسلمانان و جالب تر اینکه استعمار  و موساد حتی در راه شعله ور کردن این اختلاف به تقویت شبکه ها به ماهواره ای  و رسانه هایی که بر تحجر وتعصب  اصرار داشته می پردازند 

شاید نتوان یا نشود گفت حرف دل خویش

آتش زده ایم به ناروا منزل خویش

پرهیز کنیم ز فتنه و جهل ونفاق

تا صلح وصفاچاره کند درد و غم این دل ریش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۳/٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

کاش می شد با نگاه وخنده ات یک لحظه آرامم کنی ابتذال ازماگرفته است راه ورسم عاشقی

ای دلا غم گفته های من حدیثی کهنه است

باید از نو چاره اندیشی کنم

مستی وجام شراب وناله محزون نی

شعرنو نقاشی و نقش نگار احساس آدمی است با کمک واژه های ساده و سهل

در شعر نو غالبا بجای وزن وضرب آهنگ ناشی نظم صناعات, بار حسی کلمات نقشی کلیدی در ایجاد حس وحال مناسب ومطلوب درخواننده برای فهم دل گفته های شاعر دارد

 خسته

شکسته

فریاد ناتمام

ای وای من اگر این چندبگذرد

نسیمی

اگر رسید

مارا خبرکنید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۳/۱ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

منتظر مانده سحر تاکه خورشید زره بازآید

1

پشت این پنجره استاده بهار

تاب یک لحظه اندوه زمستانم نیست

دو سه چندمانده ز شب

من پراز زمزمه خورشیدم

2

دل من حوصله کن

باورمن باور توست

بگذرد این همه سخت لطف خدا

یاورمن  یاورتوست


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٢/٢٩ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

یه نفر یه روز میاد باید که باورش کنیم

1

 دور ترها

یادمه

دنیای من

اینجوری هام ابری نبود

روتنم مونده هنوز

گرمی دست آفتاب.

کاش می شد دنیارو باورش کنم

یا که دنیامنوباورش می شد

من هنوزم که هنوزه

عاشقم

عاشق ده

عاشق دشت

عاشق کوه

عاشق لبخند بهار

 2

دیشب که گشتم مست مست

صبردل و شعرم شکست

حرف دلم گفتم درشت

فارغ ز هر بندی که هست.

اهل دلم اهل صفا

حیران ز این پردرد راه

ای دوستان همره شوید

هست من است هست شما.

عمری است در دام دلم

عشق است شمع محفلم

جامی دهید زان کهنه می

تا چاره گردد مشگلم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٢/٢۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi