دمی با شعر نو
خوش بود دست دعا و رستن از بار گناه

 من دراین لحظه واین سبز سحر                                    

اشک ریزان می زنم حلقه به در

وای اگردر نگشایند و جوابم ندهند

دیر بازی است پر از منتظرم

راستی اگر نبود این ماه . اگر نبودحس و حال این ماه   .اگرنبود  دعاهای این ماه   . اگرنبود  شب زنده داری های این ماه ... اگرنبود  قرآن خواندن های این ماه . اگر نبود شوق  اذان های این ماه  . اگر نبودسفره های سحری این ماه   . اگرنبود سفره های افطاری این ماه   . اگرنبود راستی و رو راستی های این ماه   . اگر نبود مبارزات نفسانی این ماه   . اگرنبود  احیا های این ماه . اگرنبود شب قدر های این ماه   .اگرنبود احسان های این ماه . اگر نبود عید فطر این ماه  . اگرنبودانسان دوستی های این ماه  . اگرنبود صلح طلبی های این ماه . اگرنبود آمرزش گناهاناین ماه . اگر نبود  بخشودگی های  این ماه   . اگرنبود  انابه های این ماه  .اگر نبود توبه های این ماه. ما  چه می کردیم . چه چیز دست آویز دستان لرزان ما می شد .به چه پناه می بردیم. چه کسی جان پناه پریشان حالی مان  می شد  .روح تشنه  مان را  در کدامین چشمه سار معنویات سیراب می کردیم و چه کسی صبور درد ها و تسلی بخش دل های لرزانمان می شد  . خدایا تو را در این ماه و بخاطر این ماه  عزیزشکر می کنیم و از تو می خواهیم تا ما را لایق بهره بردن از فیوضات این ماه  بنمایی 

 آمین

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi