دمی با شعر نو
 

مث اینکه مجبوریم  بعضی اوقات دلنوشته هایمان را بنویسیم علی رغم میل .چرا بعضی از .. شعر نوشته . واژه ساخته و یا کلام  معنا یافته ای را بعاریت می گیرند بی نام و نشان و این چندان جالب نیست و اگر هم ننویسم خالیمان می خوانند که آنهم چندان نمی چسبد به مذاق در هر حال :

سخت می لرزد

در

باد میدان دار است

شده است خاطر من آشفته

غم فردایم نیست

اگر آن رفته ز در باز آید .

و ایضا

این قلب 

پر از خاطره

بد جور هوایی است

دائم

پی یار است و

تمام سخنش موج

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi