دمی با شعر نو
 

چاره می بایدم از

بسته ی این پنجره و

                             این تکرار

کاش یک بار دگر

نای نسیم

کند این بخت خرابم بیدار

باز من باشم و باغ و  خورشید

پر ترنم. سر مست.سرخوش یار

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi