دمی با شعر نو
 

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

مثل  ابر

مثل باران

مثل آب

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

مثل پاکی

مثل سبز

مثل  یاس

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

بهارش   جاوید

باغ هایش   پر گل

 من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

تا جهان وارهد از

تلخی این تنهایی

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

من صدای پرپروازش را

با جان ودلم می شنوم

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

پر از بیداری

پر از آزادی

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

تا دگر غصه نان

باعث خجلت بابا نشود

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

تا دگر چهره فقر

باعث حسرت چشمی نشود

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

تا بساط

زر و زور و تزویر

برچیده شود

من دلم گرم است

فریاد رسی می آید

پر خنده

پر عشق

پر از بیداری

تا جهان پر شود از

رنگ سبز

رنگ صفا

رنگ خدا

منتظر باید بود

منتظر باید ماند

می رسد یار ز راه

این همه سختی و رنج

عاقبت رفتنی است

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi