دمی با شعر نو
شب از خستگی قصد خورشید داشت

و

من

خسته از

موج این خاطرات

که پیوسته می کوبد  اینخسته تن

و

ردی

ز یک رنج

 تا دور دست .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi