دمی با شعر نو

نوا - تخلص اینجانب است بخاطر تشابه اسمی

1

1 بهترین خاطراتم رونق یادتوبود  حس سر سبزنگاهت  خنده هایت شدصبورم ورنه سخت است سخت اینبود ونبود    
/ 0 نظر / 63 بازدید
مرداد 97
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
9 پست
آبان 96
4 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
5 پست
مرداد 96
10 پست
تیر 96
6 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
7 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
9 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
10 پست