خواستم شعری بگویم 

یا که  بنشانم به صفحه ی دفترم نقش خوش گل واژه ای 

عشق را معنا کنم

زندگی را  رونقی دیگر ببخشم سبزسبز

لیک بخت یارم نبود

بی وفایی های یار 

فرصت از دستم گرفت خامه از دستم ربود 

/ 0 نظر / 48 بازدید