مهربانا یک نظر یک خنده یک آرام می خواهم,خلاص

1

شب و روزم شتابان در گذار است

دلم دلبسته فصل بهار است

بده ساقی توجامی زان می ناب 

که مستی راه ورسم روزگار است

2

در وادی ایام به هرسخت پریدیم

سنگینی این قصه کم وبیش کشیدیم

دستان دلم سوی خدا بود شب و روز

جزء رحمت او از دگری هیچ ندیدیم

3

دوست دارم مثل همه باشم

همه هم مثل من

صلح را دوست دارم

ومحبت را

وعشق را

از اهالی قوم وقبیله پرستی بیزارم

و از کسانی که  اهل تفرقه ونفاق اند

فرقی نمی کند

چه شیوخ و سلطانهای  متحجرآل سعود

و چه فوکول کراواتی های  جمهوری خواه امریکایی

و از کسانی که به  برکت  هرکه به هرکه سرمایه داری

خرمراد را اس و قرص سوارند

و از اینکه در کشورهای خاورمیانه

و در عراق و سوریه و لیبی و یمن

هر روز ه چند صدتا انسان بی گناه لت و پار میشن  کک شون هم نمی گزه

یعنی که: بی خیال بی خیال اند

در دنیای هرکه به هرکه این روزا

هیچکس وقاحت نژاد پرستی صهیونیست  ها را نمی بیند

و هیچکس از اینکه قوم وقبیله آل سعود هنوز هم که هنوز است زنان را مثل عهد بوق از هرحقوقی محروم می کنند ناراحت نیست

حقوق بشر کیلو چند!!!

زنده باد منافع ملی کشورهای سرمایه داری

ای وای اگر در پس امروز بود فردایی و اینکه بدونید: هست

و

خدا

از مردمان ظلم نمی گذرد

/ 0 نظر / 46 بازدید