شوق را خانه خرابم

نقش را نقش برآبم

نیست تا دور جوابی 

جشمه ای  

رایحه ای 

سایه آرام  درختی

زمزم وزمزمه ی جاری آبی  

بلبلی 

سرخ گلی 

ناز نوایی .

شوق را خانه خرابم

نقشه ای نیست اگر هست  برآبم

 سخت در دام سرابم 

باید از نو بکنم چاره کار

 چرت و پرت نیست! گفتار هایی برآمده از دل گفته هاست ،نشانده شده بر بال طرفندی  بنام شعر نو !برای رهایی احساس از بند و بست های محکمیا دست نیافتنی  قافیه ها و گفتن حرف دل وقتی دلت دل آشوب هزارات حس گفته  های  پیدا و پتهان است، در هر جال  خلوت دشتی است که دلهای مجنون به دل آن می زنند تا در گم شدن از یاد ها از یاد رفته های خود را بیابند 

/ 0 نظر / 35 بازدید