ای شتابان باد می دانی تو خورشیدم کجاست

1

با تو شعرم شوق دارد

واژه ها تصویر احساس منند

خنده و

خال لب و

سبزوصال.

خسته ازاین تیره ابر

خسته از  این سردو رازآلوده شب

سخت من فردایی ام

.....الیس الصبح بقریب  (هود81 ) مگرنه صبح نزدیک است   

شعر نو این تفاوت راباشعرکلاسیک ما داردکه در آن مطلب ومطالب نه در یک مجموعه نسبتا طویل شعر درهرشکل بلکه گاها در یک کلمه جاسازی می شود و این خوب است چرا که در کمترین زمان پیام را به نسل کم حوصله ما می رساند  و بد است !چرا که این کلمه   تمامی معنا و مفهوم یک  دلگفته را بهم وصل کرده و  رسالت بیان کل مطلب را بعهده دارد و این می شود که باید و بایست ساعت ها در رابطه با انتخاب آن واژه یا کلمه فکر کرد !نوشت ,خط زد,عوض کرد  و ....

واما این یک حسن دارد  و آنهم این است که تا نهایی شدن شعرشاعر در رابطه با دلگفته های نوشته شده در وبلاگ دستش باز است و بارها و بارها کل شعر را در ذهنش مرور می کند و بارها به عوض و بدل کردن یک کلمه اقدام می کند  واین باعث می شود کسانی که با بی معرفی اشعار یا دلگفته ها رابدون ذکر منبع در وبلاگ و یا... شان کپی پیست که همان ذکر است!!!می کنند  گاها رو دست می خورند

/ 2 نظر / 37 بازدید
ه.ص

سلام.خوبین؟آفرین به ذهن خلاق وقلم قویتان.زیباهمچون رشته ای ازمرواریدسفته وبه ابریشم کشیده شده.سپاس ودرودبرشما شاعرزیباسرا.مانا باشید.