باز خندید بهار,باز در دشت دلم زمزم عشق جاری شد,تا سحر راهی نیست من پراز امیدم

سال سال مهربانی,

سال سال همدلی و همزبانی

سال سال نور  ورحمت

سال سال عشق و عزت .

سال سال دوستی ها

سال سال راستی هاآشتی ها

سال سال عدل وانصاف و عدالت

دفع ظلم وکاستی ها ,طرد ارباب شرارت

سال سال صلح و رحمت

سال ایمان و سال تقوا سال احیای قضاوت 

سال سال همدلی وهمزبانی

 سال مردم سال دولت , دوستی های جهانی

*الهام گرفته از پیام رهبری وپیام  ریاست جمهور ی (در آغاز سال نو) و با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه ایرانیان و یکتاپرستان جهان

تحجروافراط گرایی, تجدد وخودباختگی دوبال پرواز شیطان و شیطان صفتان هستند که همانند دولبه قیچی انسان و انسانیت و صلح و دوستی جهانی را قلع و قمع می کنند باید وبایستی هوشیار باشییم مبادا که با اعمال و گفتارمان آتش بیار معرکه بازار این جانیان وارزش ستیزان باشیم

عید آمد

عید آمد

عالمی دارد بهار

دشت سبز و

باغ پرگل

شاد وخندان جویبار

عید آمد

عید آمد

ساقیا جامی بیار

خوش بود مستی و شعر ورونق دیدار یار

جاودان باش

ای همیشه سبز ای فصل بهار

/ 0 نظر / 35 بازدید