شیعه اهل صلح وعشق است دوستان باورکنید

فردا که ز ما وقصه مان یاد کنند

درعصردگردفترمابازکنند

هشدار ز حد خویش خارج نشویم

ای وای اگر شکوه ز بیداد کنند

شیعه وشیعیان امروزه از حق وحقیقت واز اسلام رحمت ورئوفت  دفاع می کنند آنان درس آموزسیره و رفتار امامان که منبع وسرچشمه سعه صدر و ملاطفت بوده  و با پیروی ازامامان خویش  از تشدد و اختلاف بین مسلمانان پرهیز می نمایند

امروزه حکام آل سعود  و دیگرحالمان دست نشانده منطقه خصوصا انگلیس مکار بیش و پیش از هر زمانی بصورت پیدا و پنهان در بین شیعیان و برادران اهل تسنن اختلاف افکنده  و با آموزش و تجهیز امثال القاعده و داعش و ... به نیابت از صلیبیون شکست خورده دیروز خون مردان توحید رابرزمین می ریزند و سعی دارند با افراگی گری نقشه هایی راکه نتوانستند با دشمنی وجنگ محقق سازند از این طریق به نتیجه برسانند  و وطیفه شیعه علوی وتسنن محمدی اتحاد و برخورد با همه عوامل وانصار استعمار و استکبار  و جانیان انتحاری  وطرد آنان از مناطق اسلامی است

اکثریت قریب به اتفاق علما ورحانیت شیعه که در مواردی  معاشرت باغیرمسلمان رانهی می کنند برای محقق شدن اتحاد واتفاق شیعیان را دستور داده اند تا به هنگام اجرای مهمترین رکن اسلام  که نماز باشد  ودر مهمترین محل و زمان که زمانه ی حج باشد  به علمای اهل تسنن اقتدا کنند و این یعنی عینت  و نهایت اتحاد و اتفاق.

اهل دلیم اهل  صفا وعشق ماراز خصم باک نیست

ای عاشقان عشق فسانه نیست مارازدرد باک نیست

آن مه رویان که به لبخندشان سمرقند وبخارا فروخته شد

درخاک خفته اند یا که مارافرصت شعر و شراب نیست

احتمالا یا که حتما اشکال دارد ونواقص !

اما به ذهنم آمد ونوشتم ,ترکیب و تلفیقی از حال و روزمان در گذشته وحال ,

حال که استعمارگران مارا به دفاع ازخود واداشته اند و لطافت روح وروان را ازما گرفته اند

گذشته یا که عالم ,علم وادب و عرفان که جان مایه ایده و عقیده مان است

عمری است من سرگشته ام

دروادی جان وتن ام

ترسم که روزی تش زنم

این خشک واندک خرمن ام

چی شد ! حال وهوا عوض شد یا که شرایط روحی وروانی من ! در هرحال به خواندنش می ارزد ,کند وکاوی است روحی  وروانی یا که ترسان سئوالی از خویشتن خویش  و داشت وداشته هایی که در گذر وگذار زمان بدست اورده وبه آن دل می بندیم

/ 0 نظر / 37 بازدید