1

سبزبادآنکه مرا رونق امیدی داد

در

پراز پیچ وخم

این روز  وشب مرد افکن

شعرنو کارش ایجاد یک حسه ,حسی که شاید درهمه ایجاد نشه, و منوط باشه با اهلیت خواننده با فضا  و صفای آن حس وحال .

برعکس شعر کلاسیک یا اصطلاحا شعر قدیم که عمده کارش دربیان مطلبه وقدرت و قوت سراینده یا ذوق و شوق خدادادی اش می تواند به او کمک کند تا علاوه بربیان مطلب یک شورشعفی مناسب آن مطلب درخواننده و مخاطب ایجاد کند  

گاهاممکن است درشعر نو توان گفت شاعرباعث شود تا علاوه بر ایجاد حس وحال مورد نظر توسط قافیه و ریتم  و تکرار کلام به شعرش  ضرباهنگ مناسبی  و مطلوبی بدهد  اما این  عمومیت ندارد

شعر کلاسیک غالبا راوی است ومخبر ومنقطع  یعنی مختم به اتمام خوانش شعر

اماشعرنو از گفتن مستقیم مطلب پرهیز کرده وگرچه صامت بظاهر اما مولد بوده وخیلی اوقات شروعش پس از ختم خوانش است

شاعران کلاسیک به شهادت تاریخ و آثارشان اگرپه به اجبارنیاز زمان ومکان حاکم برشاعر به دنبال نام ونشان وجاه وجلال ومقام بوده و بصورت زیادی تمایل به مدح دارندا(البته این نگاه ونظر عمومیت نداشته آثار شاعران بزرگ ونامدار ما  همچون حافظ وسعدی ومولانا وفردوسی بزرگ بعلت تگیه گاه ایدئولوژیک , اسلامی و اهداف انسانی شان از این دسته بندی مبرا بوده و نیازی به تشریح  و توضیح ندارد)

برعکس شاعران شعر نو منبعث از فزهنگ وماهیت گپ گفتی شان غالبا معترض و حتی آوانگارد بوده و این اعتراض باعث شده تا نگاه ونظری به کسب نام ونشان نداشته و خیلی اوقات از جمع وجماعت گریزان باشد 

درست همانند ماهیت اشعارشان که در بالا اشاره شد شعر کلاسیک بعلت مخبربودنش در زمان نشر  مردم زمانه را متوجه خود می سازدو پس از گفت شعر یاانتشار شور وشوق فروکش کرده و پس ازآن بصورت موردی  یا حتی سفارشی خودش را نشان می دهد ولی شاعریاشاعران شعر نو همانندهمانند ماهیت غالبا اختصاری /استعاری شعرشان عمدتا پس از مدتها و یا حتی مرگ شاعر شهره شده و مورد توجه قرار می گیرند

2

سابقا می گفتیم علم بهتر است یاثروت و این بود موضوع اانشاء ما

 وحالا برحسب سیاسی شدن زمانه بفکرم رسید طرح کنیم این سئوال راکه :

آزادی خوب است یا عدالت ؟

آنوقت ها منظورمان از علم علم : علمی بود که باعث وجهه اجتماعی میشد با ملاطی از مقام و...  که نیازی به تعبیر وتفسیر نداشت یعنی داشتن  پول و هرآن چیزی که  پول داشته باشی داری و می تونی بدست بیاری .

 واما این موضوع جدید توش حرف وحدیث زیادهست

اولا چه نوع آزادی

آزادی که هم اکنون درغرب مطرح هست از آزادی که متفکران و انسان دوستان غربی به استناد حقوق بشر مطرح می کنند  که  بیان  و داشتن استقلال رای  جزئی ازآن است گرفته تا آزادی که افراد ولنگار و ماکیاولیسم طالب آنند و تا آنجا پیش رفته که گاها قانونی شدن همجنس گرایی  را هم در زمره این آزادی می دانند و یا دربرابرآن ژست سکوت می گیرند

 و دوم آزادی که توسط دین مطرح می شودو  دین که نه یک نقد ونظر واحد که  انواع واقسام مختلفی است از ادیان و ایضا اقوال گوناگون و گاها متضادی  حتی در حیطه یک دین

 حتی  درمکتب ومذهب خودمان (تشیع) انواع واقسامی از برداشت ها یا نظر در رابطه با آزادی در گفتار وکردارا  احزاب وگروه ها وجود دارد که کارا مشکل می سازد 

در رابطه با عدالت اگرچه این تنوع و تضاد نیست اما آنجا هم کارچندان ساده نیست  

آزادی غیر دینی همانطور که اشاره شد داری دوبال یا دو سمت است که یک طرفش بزرگان فکور و مورد احترام غربی امثال ژان ژاک روسو و راسل و .. هستندو طرف دیگرش آوانگاردهای اخلاقی و پیروان مکاتب غیر دینی افرادی  ماکیاولیسمی و اهل عیش وعشرت و .....این مطربان فراری ایرانی و توله های تو دیارغرب بزرگ شد ه شان که اند تلفیق و ترکیب موسیقی و سکس هستنددر حدی بسیار بسیار افراطی تراز خود غربی ها !!!!!

حاشیه رفتم واز مطلب دور شدم  بحث بحث ارائه موضوع انشاء جدید بود که آزادی خوب است یا  عدالت  وفرق عمده اش این است که در اینجا بهتراست بزرگ ساله ها و افرادی که اهل  قلم اند پا پیش گذاشته و به این موضوع بپردازند

و عدالت؟

که باتوجه به گستردگی ازادی   محور آن اقتصاد است ووضعیت خورد وخوراک  و امکاناتی همچون خانه و بهره گیری از داشته وداشته های حداقلی زندگی و ایضا آموزش وپرورش  نه تنها برای خود که برای همه اهل خانواده و نه در یک شهر و دیار که درهمه اقصا نقاط کشور

واینکه چگونه می شود شرایط محق شدن آنرا فراهم ساخت

قطعا با  نظام سرمایه داری و بودن طبقاتی لجام گسیخته و بی در پیکر ا  این مهم شدنی نبوده ونیست

و ایضا با نظام هایی که با تکیه بر امیال و اهداف مبتنی بر افکار وفلسفه های مادی  و غیرالهی برامر محقق شدن عدالت اقتصادی اصرار داشته و در راه ان فداکاری وتلاش می کنند و اگر بشود مساوات اقتصادی را برقرار کرد بعلت نبودن  انگیزه های ارزشی منطقی و الهی در بستر زمان این امرکم وکم رنگ شده و در یک بوراکراسی متکی برسانترالیزم مرکزی ما با یک نظام طبقاتی اداری اجتماعی نوین و درسایه  مواجه خواهیم شد که درآن  افراد از نظر ارزش اجتماعی و بهره گیری از امکانات بازهم یکسان  نبوده ونیستند

پس ما می باید بدنبال عدالتی باشیم که ضمن پاس داشت همه ارزش ها و با نگاه علمی و مبتنی بر زمان منادی ایجاد یک جامعه یکدست  و یکسان از نظر بهره گیری از مواهب الهی و داشت و داشته های  مادی ودنیوی باشد به ایات  شریفه ذیل نظری بیفکنیم:

هوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتو علیهم ایاته ویزکیهم  ویعلمهم  الکتاب والحکمه وان کانو من قبل لفی ضلال مبین( و کسی است که از بین  مردم عادی (درس نخوانده )رسولی ازخودشان برانگیخت تا ایات را برانان بخواند وانها را تزکیه کند و به انان کتاب و حکمت آموزد هرپند پیش از این در گمراهی و ضلالت بودند)

لقد ارسلنا رسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزالنا الحدید فیه بعث شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصر و رسله  بالغیب ان الله قوی وعزیز(ما رسولان خود را با دلالیل روشن فرستادیم  و به آنها کتاب ومیزات نازل کردیم تامردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که درآن نیرویی شدید و منافی است برای مردم ,تا خداوند بداند چه کسی او رسولانش را یاری می کند بی انکه او را ببیند ,خداوند قوی و شکست ناپزیز است )

و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعهاو اذا قلتم فاعدلو و لو کان ذاقربی و بعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون(وحق  پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید  هیچ کس را  جز توانایی اش تکلیف نمی کنیم  و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را راعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما باشد و به پیمان خدا وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به ان سفارش می کند تا متذکر شوید)

گفته بودی عشق را باور کنیم

در گذار از این گذار روزگار

کب به پایان می رسد این سرد وسخت

کی رسد هنگام دیدار وبهار

و ادامه بحث یا نگارش:

کار رابا خودمان آغاز می کند  چون خودمان اصلیم ! گفته بود به فرشتگان تامارا باورکنند بخاطز خوداری ابلیس او را با ان همه سابقه ازدرگاهش راند! لذا از خودمان انتخاب می کند آنهم:

نه از صاحبان مال ومنال

نه از قدرمداران وحاکمان

و نه ازعالمان خود ستا و خود محور

پس  چه کسی از  کدامین ؟

 هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم : از مردم عادی از درس نخوانده ها و از خودشان

و این برای همان افراد سهل و ساده نیست ! لزا همان ها را هم برانگیخت  بعث و این نیاز به شجاعت و شهامت دارد

تا چکار کند ؟

تا بجنگد ؟نه

تا وادار کند؟نه

پی چی ؟ یتلو علیهم آیاته

تا بخواند

 چه را ؟

آیات را

نعمت ها را

محبت ها را

نشانه ها را

تا چه بشود؟

تاچه بکند؟

تا: یزکیهم

تا تزکیه کند

تا آنها را آماده سازد

برای چه ؟

برای یاد گیری

یادگیری چه؟

یعلمهم کتاب والحکمه

نقش  کتاب را ببینیم!

نقش دانش را ببینیم!

نقش علم را ببینیم

 ومسیر را!!!

سراغ جنگ وجدال نمی رود!

نمی رود تا احساساترا برانگیزد1

نمی رود تا از همین مردم عادی ابزار و اسباب بسازد !

تا بشوند طالبانی!

تا بشوند القاعده ای!

تا بشوندداعشی!

تا بشوند وهابی!

تا بشوندشیعه نفاق افکن لندنی!

پس چی ؟

شرط دارد !

رمز عبور دارد!

یعلمهم الکتاب و الحکمه

ضمنا می فرماید از بین  مردم عادی و درس نخوانده انتخاب کردم وبرانگیختم :

پی هم آدم های مهم بوده اند درآن زمان

و هم آدم های درس خوانده

ولی داشتن مال ومنال و قدرت و شوکت و دانش بدون تزکیهم شرط نیست !

پس چی؟

دانش و علمی که بر تزکیه استوار باشد دارنده علمش اهل تزکیه باشد  و تزکیه قطعاپیش شرطش تقواست وخدا ترسی !

و خدا ترسی پیش شرط عبادت

وعبادت شرط آدم شدن  واز هوی وهوس و ظلم به دیگران خود داری کردند

والا:

وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین

چرا که پیش ازآن در گمراهی اشکار بودید 

پی نمونه جامعه گمراه را می شود با نگاه و نظری دقیق به محیطی که پیانبر خدا در ان زندگی می کرد یافت

بی سوادی

جهالت

هوس رانی

سودپرستی

منیت

قوم وقبیله ستایی

 ومهم تر از همه : خون ریزی

وحالا یکروه یا چند گروه استعماری پیدا شده اند و با وحشیگیری می خواهند بظاهر تبلیغ اسلام بکنند

اسلام رئوفت و رحمت کجا! و رفتار وکردار این مزدوران وجنایتکارن غربی و  صهیونیستی کجا!!

واین رسول که خاتم است

واین رسول که دارای معجزه ای مانا و فرازمانی است

واین رسول که درس نخوانده است کتابی می آورد خواندنی

کتابی بی نظیر

کتاب که هیچکس نمی تواند حتی یک سوره از آنرابیاورد

و این کتاب بر رسالت دیگر پیامبران صحه گذاشته  و می گذارد

و این صحه در همراهی و همنوایی است

مگرنه اینکه ادیان درطول اند نه درعرض

مگرنه اینکه ادیان همه بروحدت تکیه دارد

مگرنه اینکه ادیان همه بر محقق شدن عدل وعدالت تکیه وتاکید دارند

بخوانیم:

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلناالحدید فیه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورله بالغیب ان الله قوی و عزیز(ما رسولان خودرابا دلایل روشن فرستادیم و با انها کتاب (اسمانی ) و میزان  را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند وآهن را نازل کردیم که درآن نیروی شدید ومنافعی برای مردم است ,تاخدا بداندچه کسی او ورسولانش را یاری می کند ,بی آنکه او را ببینند,وخداوند قوی و شکست ناپذیر است )

لقد ارسلنارسلنابالبینات ما رسولان خود رابا دلایل روشن فرستادیم

نه بازور

نه بازر

نه با تزویر

با دلایل روشن!!!و که خالق همه چیز است اوکه قادر است اوکه داناست اوکه برهرچیزوهمه کس غالب است

رسولان را با بینه می فرستد

او برای مخاطب ارزش قائل است

او دوست دارد مخاطب با عشق وعلاقه به طرف او بیاید

درکار او اجبار نیست

درکار او ترساندن نیست 

وبعد از بینه کتاب ومیزان

کتاب ومیزان که راهگشاه است

کتاب ومیزانی که  برای هدایت وحمایت فرد است

برای قسط

واو می داند محقق شدن قسط نیاز به ازخودگذشتگی و ایثاردارد

واو می داند زیاده خواهان وزیاده طلبان براحتی تن به اجرای قسط نمی دهند

 و او می داند که برای قسط باید حق وحقیقت دفاع کرد

دفاعی شدید

دفاعی جانانه

فیه باس شدید ومنافع لناس

اصل ناس است

اصل مردم است

واین مردمباید محترم باشند

واین مردم باید مورد ظلم واقع نشوند

خدایا رحمت و رئوفت اسلام کجا واین  جانیان داعشی واین مزدوران وهابی /صهیونیستی کجا

خدارا باید یاری کرد

رسول خدا را باید یاری داد

برای قسط

برای خیر وصلاح مردم

وخداوند منان دوستدارد مردان و زنان صالح راببیند

وخداوند می خواهد حجت را برهمه روشن سازد

همه بدانند که خود باعث رقم خوردن سرنوشت خود شده اند

لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی  عزیز

گفتم که موضوع قبلی علم بهتراست یا ثروت موضوع بی دردسری بود  و غالبا کسانی درباره آن می نوشتند که نه علم داشتند و نه ثروت, وهرچه هم می نوشتند کسب باهاشون کار نداشت و بهشون گیر نمی داد برعکس موضوع جدید یعنی آزادی و عدالت  درباره هرکدام بنویسی بهت گیر می دن ! 

اونجا پاداشت و جایزه کارت یه نمره بود ولی دراینجا اگرچه تنبیه وتوبیخ وگاها... باشه اما در عوض اگر درست بنویس جامعه بهت روی خوش نشون می ده و باعث کسب رضایت خدا

در موضع قبلی می توانستی  رها کنی و سرت بکارت خودت باشد ولی در این موضعاگر بتوانی بنویسی و بتوانی نظر بدهی

بایست اقدام کنی

بایست بگویی

بایست بنویسی

مگر نه اینکه خداوند متعال می خواهد بداند که در این راه و ره ثواب که جهت اسایش و آرامش بشر وبشریت است چه کسی اهل حق وحقیقت است و با رای ونظر و عملش خدا و رسول خدا رایاری می دهد لیعلم الله من ینصره ورسوله بالغیب

اما این کمک با ضرب و زورب و با کشت وکشتار و با هرج ومرج و با گرفتن آسایش و آرامش از مردم ومسلمانان گرفتن فرق داردلقد ارسلنا رسلنا بالبینات

جنایات مزدوران داعشی بینات است اینان مصداق رسلنا هستند!!!

خدا لعنت کند همه جاهلان وخشکه مقدسانی را که با کوته بینی و تنگ نظری و با تطمیع ,ارعاب و نهایتا استضعاف مردم کم بهره ازعلم وعقل را آلت دست قرار داده وآنرارا وا می دارد تا بنام دین خش ترین اعمال و جنایات را انجام دهند

قطعاسرنخ القاعده وبوکوحرام وداعش و .. دردست معدودی ازروحانیون  مسیحیان وکلیمیان افراطی واسلام ستیزاست وپشتوانه شان استعمارمکارانگلیس ورژیم صهیونیستی اسراییل و دست  نشاندهگان وهابی آل سعود  و جدیدا خرمهره های قطری و بحرنی یعنی  شیوخ وحاکمانشان شکم گنده شان

جدیدا رسانه های صوتی/تصویری در فرانسه قصری را   دریکی ازشهرهای سواحل  فرانسهنشان دادند که با پول مردم محروم عربستان  وبرای شاهزادگان فاسد و هوس ران ال سعود ساخته شده 

وحال دغدغه قرآن واسلام را  دراین رابطه ببینیم:

اوفوالکیل والمیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعها واذاقلتم فاعدلواولوکان ذاقربی وبعهدالله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون (وحق پیمانه و وزن را ادا کنید!هیچکس را جز به مقدار توانایش تکلیف نمی کنیم  وهنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت کنید,حتی اگردرمورد نزدیکان شما باشد وبه پیمانه خدا وفا کنید واین چیزی است که خداوند شمارا به آن سفارش می کند ,تا متذکر شوید)

ادامه دارد

/ 3 نظر / 37 بازدید
بهار

سلام بزرگوار . خوبین ؟ بهار اومد . بعد مدت ها . نگین تو گرفتاریاش میاد و میره . واقعا تو فکرتون هستم و براتون دعا می کنم . علتی که نمیام اخیرا ادامه تحصیلمه تو یه رشته دیگه . گرفتارم کرده . البته گرفتاری خوب خدا رو شکر . امیدوارم خوب باشین برادر مهربونم . فعلا

ه.ص

سلام خوبی سبزترازسبز؟بازم شاهکارادبی آفریدی.آفرین به کلامت که انسان رابه وادی پرازنورومعنا میبرد.منتظرشاهکاربعدیت هستم.سالم باشی ومانا.