1

هرکسی حال و هوایی داشت ماهم داشتیم

فرصتی بود فصد آغاز بهاری داشتیم 

سرد و سنگین تند بادی سخت میدان دار شد 

برگ ریزانی دگرآغاز شد ما هیچ می پنداشتیم

2

سرد,

غمگین,

سخت درخویش فرو رفته هوا

کاش یک چند ببارد باران

نمی گم این حکومت خوبه برعکس ایرادو نقاط ضعف قابل توجهی داره ,اما این باعث نمیشه تا از تحریف تاریخ توسط  شبکه ماهواره ای من وتو که  سلطنت طلبی و طرفداری اش  از صهیونیست ها در تمامی برنامه هایش قابل فهم ومشهود است شگوه نکرد و از پیامد چنین گفت و گفتارهایی برنسل جوان  نترسید !

این شبکه در برنامه ای در رابطه با انقلاب 57 با مقدمه چینی  مکارانه توبه نامه شاه را پخش کرد تا در شلوغ بازار کنونی که درصدی اش ما مقصریم و درصد بالایی اش استعمارگران غربی خصوصا امریکا و انگلیس بهره برداری کندغافل از اینکه شاه مخلوع در سالهای نه چندان دور  درمرداد 1332 در برابر حرکت مردمی آن دوران به رهبری مصدق وکاشانی همین راه ورویه ی مظلوم نمایی واظهار پشیمانی را اجرا کرد و پس از کاهش احساسات مردمی توسط نوچه هایش خصوصا زاهدی  کودتا کرده و آن کرد که همگان از آن اطلاع داریم (اعدام,زندانی کردن و تبعید انقلابیون درسال 32 )

اما ترفند فوق (توبه مصلحتی شاه) بر امام خمینی که فردی زیرک بودند اثر نکرد و ایشان با اصرار برتداوم اعتراضات مردمی , شاه و شاهچه ها را به زباله دانی تاریخ فرستادند تا برگ دیگری در تاریخ ایران آغاز شده و مردم ایران زمین که عمری اسیر نظام های تمامیت خواه پادشایی بودند اگرچه کم ,اما برای نخستین باردر تعیین سرنوشت خود سهیم باشند 

دورتر ها مردمانی چند

خوش زدندفریاد

عرصه را بستن بر بیداد.

دورتر مردمانی چند

تش زدند باشعله تکبیر

خیمه های آن شب تاریک بی شیگیر .

راهیان

ای عاشقان  رونق خورشید

گرچه ره باریک

گرچه مقصد دور

باید ماند باید بود

باید بود باید ماند 

/ 0 نظر / 37 بازدید