شاید اشتباه و ندانم کاری باشدکه هست -امامکراستعمار و امپریالسیم راازیادنبریم

1)

آن همه ظلم نرفته ست ز یاد  

آن  شب بی شبگیر

آن حدیث بیداد

من دلم شکسته ست ز بیرحمی باد

گرچه پرحادثه لیک

زندگی می گذرد

مردمان تصمیم

وای اگر عهد شکن باشیم با پیرخمین

                                                           شعر بالادر باره آرمانها ,

2)

حرف های قشنگ  بی ابزار

 باید  وحتما و اصرار

کاش می شد کمی تامل کرد  

نبست تاب در این تن بیمار

واین شعربرای شرایط  کنونی : بی انضباطی ناشی از نبودخط مشی مدون اقتصادی, ضعف در ارائه برنامه ونظارت  و نهایتاخودفریبی ناشی ازباور بزرگ نمایی های دروغین !!!!

/ 0 نظر / 38 بازدید