حکومت خوب و ایده ال

حکومت خوب حکومتی است که درآن ایدئولوژی در خدمت مردم باشد نه مردم در خدمت ایدئولوژی

حکومت خوب حکومتی است که افرادش  همه در رفا نسبی باشند واین  شامل خوردوخوراک وپوشاک , بیمه بیکاری و درمانی باشند

حکومت خوب حکومتی است که مردمانش  از برنامه های جاری و آتی مملکتشان مطلع بوده و در خصوص رفتار اجتماعی  واطاعت از قانون مرائی ومصداق خودمدیریتی مبتی برعشق وعلاقه و ایمان باشند

حکومت خوب حکومتی است که نیروهای نظامی اش کم تعداد اما پرتوان وموجودیت آنان صرفا برای دفاع در برابرنیروی ها  ومهاجمان خارجی باشد وشاخصه اصلی  این نیرو ها مومن ومقید بودن به دین وعلاقه مند بودن به حفاظت ازحق و حقوق مردم ومملکت باشند

حکومت خوب حکومتی است که براساس برداشت روزآمد  و علمی از دین دراکثر موارد اجتماعی خصوص موارد اقتصادی تاکید و تکیه اش بر ارجح واصلح دانستن منافع جمع برافراد بوده و مردمی بودنشماثر از این نوع نگاه و نظر اجتماعی باشد

حکومت خوب حکومتی است که حاکمانش همه مردم  را باهررنگ , ملیت ,ونژاد  یکسان ببیند

حکومت خوب حکومتی است که درآن حاکمان ومسئولین امر بیشتر از مردم عادی  وعامی به قانون مقید ومطیع باشند

حکومت خوب حکومتی است که درآن  رای ونظر اجتماعی افراد , گروه ها و تمامی اقشار یکسان و یک گونه درنظر گرفته شده و محترم شمرده شود

حکومت خوب حکومتی است که درآن مقام ومنسب و مقام منجر  ویا موجب کسب  مال ومنال نمی گردد

حکومت خوب حکومتی است که پست ومقام و . عامل تفوفق  و تبعیض نبوده ودربهره برداری ازمواهب اجتماعیهمه یکسان و یک گونه باشند

حکومت خوب حکومتی است که  مسئولین آن در امر بهره بردن خود و اقوام واطرافیانشان از رانت ناشی از قدرت  و....نهایت خویشتنداری را داشته و برای رعایت این مهم خداترسی و تقوا رانصب العین خود قرارداده وحق الناس را برهرچیز و همه چیز  ارجح بدانند

حکومت خوب حکومتی است که آموزش و پرورش همه فرزندان یک ملک ومملکت یکسان بوده واز تکفیک کیفی آموزشی به هردلیل خودداری شود

حکومت خوب حکومتی است که مبادیان امر و مسئولین آن در رابطه با اخلاق و رفتار اجتماعی بیشترازآنکه بگویند عملکرده و عملشان مشوق و مبلغ  حقانیت آنان باشد

حکومت خوب حکومتی است که جذبش بسیار بسیار بیشتر ازدافعه اش باشد ودافعه اش مقدمه ای برای جذب دورشده گان از زحمت و موهبت های اجتماعی

حکومت  خوب حکومتی است که هیچگونه نگرانی و دلواپسی برای تداوم حکومتش  نداشته وخود را قیم وقائم مردم نداند

 حکومت خوب حکومتی است که حاکمان حکومت کردن را برای دیگران بخواهند و نه برای خودشان

حکومت خوب حکومتی است که قصد ونظرش کسب رضایت خدا بوده و رضایت خدا را در رضایت مردم ببیند و بداند

 حکومت خوب حکومتی است که مردم به آن معتقد باشند نه مرعوب 

حکومت خوب حکومتی است که مردم به آن عشق بورزند نه ازآن بترسند

حکومت خوب حکومتی است که حق و حقوق همه اقلیت های مذهبی را گرامی بدارد

حکومت خوب حکومتی است که نه در حرف و برروی کاغذ بلکه عملا تمامی منابع ومنافع طبیعی اش متعلق به همه باشد

حکومت خوب حکومتی است که اقتصادش درخدمت کلیت مردم و مبتنی برنظم وانضباط پایا و پویا باشد.

حکومت خوب حکومتی است که درآن تهمت وافترانباشد .

حکومت خوب حکومتی است که وابستگی و دلبستگی به حاکمان باعث تضعیف ونادیده گرفتن حق وحقوق دیگران نشود

یاد اون روزا به خیر

روزایی که همه مث هم بودیم

روزایی که  همه مون باهم بودیم

کسی عقب نمی موند

کسی تک چرخ نمی زد

داشتن و نداشتنی توکار نبود  

غم نبود

غصه نبود

فقر نبود

کسی تنها نمی موند

کسی تنهانمی خورد

هیچ کسی مورثی پولدارنمی شد

حسرت نداشتن خونه نبود

دردی نبود اگه بود دوای درد مجانی بود

یاد اون روزا بخیر

روزایی که دور بودیم از حقه و دوز کلک

روزایی که توش دروغ معنا نداشت  

یا دروغ موجب ثروت نمی شد

کسی یکروز و چند روزه پولدار نمی شد

یاد اون روزا بخیر

روزایی که همه می فهمیدند

کسی گول دیگری رو نمی خورد

کسی ذوست نداشت کسی رو واسه ی سود خودش گول بزنه

نمی شد هیچکسی بازیچه دست این واون

کسی ابزارجنایت نمی شد

 قتل نبود

غارت نبود

زندون وحصار  وبندمعنا نداشت

هیج کسی فکرنمی کرد ازدیگرون خیلی سره

ادامه دارد هردوقسمت بالا

/ 0 نظر / 35 بازدید