خوش آن خوش لحظه های آشنایی- فغان از رفت ایام و جدایی

 1

اگر تنهام خیالی نیست ای دل

بد آن روزی که افتد بین ما و یار مشگل 

دلم گرم است به امید زمانی 

جدا از های  و هوی این جهان گردیم همدل

2  

تو ای مهتاب من  ایندم کجایی

در این تاریک نیست راه رهایی

بیا بند نقاب از روی  برگیر 

بیادت مست مستم و هوایی

/ 0 نظر / 39 بازدید