دوش دردشت خیالم باز از تو یاد شد

همچو" شیرین" خاطرت غم غصه فرهاد شد

ساقیا جامی که شیخ شهر ما

بعد عمری سخت و سنگین طعمه صیاد شد

 ****

گفته اند گیرکه می افتی و دلت می گیره رو به قرآن بیار, به قرآن پناه ببر,از قرآن حل (هرآنچه از مشکل و مشکلاتت را که کسی در این دنیا قادر وقاهر به حل و فصل اش نیست و نمی تونه باری از بارت بکاهد)  بخواه  

قطعا این مشکلات از جنس مشکلات دنیوی نیست

قطعا این مشکلات نمی تواند از جنس مال ومقام و جیفه وجیره ی موقت دنیوی باشد که اینان را می شود با استمداد از این و آن مرتفع کرد  

مشکل وقتی مشکل است که مربوط به انسان و انسانیت  باشدوفقط خداوند متعال قادر به حل آن است ,پای دین وایمان درکارباشد

دین وایمانی که هدفش  حل مشکلات بشر است

دین وایمانی که هدفش رحمت است

وما ارسلناک الا رحمه للعالمین(وتورا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)  

دین وایمانی که اعمال و مناسک اش برای آماده سازی و آماده ساختن انسان و به طبع آن  مناسب و مطلوب کردن جهان  برای اسایش و آرامش است

اگر اهل دین و ایمان و عقیده ای به غیراز این بیناندیشد ودغدغه اش غیراز این باشد قطعااز طرف دین محکوم و مطرود است

خداوند  محتاج به عبادت ما نیست  

عبادات ما مبین قدرشناسی و تشکر ما از الطاف و نعمت های خداوندی است  

عبادات شرط رهایی ما از قید و بندهای دیده و نادیده این جهانی است ,قید و بندهای که ما را به سوی نیست و نابودی ناشی از هوای نفسانی می کشاند

عبادت ما برای نجات ما نه تنها  ازحرص و ولع و شهوات بلکه مهمتراز اینها از منیت و خودخواهی  و خود برتر بینی است

منیتی که ضرب و شتم و هرگونه رفتار ظالمانه را ساده و سهل می کند

خود برتر بینی و خودستایی که  قطعا عامل و انگیزه اش نه دین بلکه تاثیر پذیری ما از  فرهنگ و فراورده هایی فکری است که از طرف جامعه ای که درآن زندگی می کنیم بر ما و برروح وروان ما تحمیل می شود

نگاهی به تمامی افراطیونی که همانک در جهان بنام دین خصوصا دین مبین اسلام جنایت و ماجراجویی می کنند می فهمیم که این افراد افراطی ,عقب مانده,ماجراجو و خیلی اوقات جنایت کار و جنایت پیشه ضد اسلام هستندچیزی که عینیت اش را می توان این روزها در عمل و عملکرد داعش و القاعده ,بوکوحرام و دیگران افراطیون به عینه دید  

امروزه در تمامی کشورهای مدنی ومدرن در مواجه با هر مشکل ومعضل فردی و اجتماعی به ریشه یابی علت العلل آن مشکلات و آسیب شناسی انها می پردازند ماها چه می کنیم ماها فقط به معلول توجه داریم معلول برای ما اصل است 

امروزه جهان بصورت عام  و دنیای اسلام بصورت خاص با مشکل و معضل افراط گرایی و تروریسم  مواجه است  نکته قابل توجه این است که این  افراطیون خیلی بیشتر از کشورها ونظام های غربی به مسلمانان ظلم وستم کرده و می کنند ,

میزان ناامنی و کشت وکشتاری که بواسطه حضور و ظهور گروه های افراطی در کشورهای اسلامی  انجام می گیرد غیر قابل قیاس با کشورهای غربی است

امروزه ما مسلمانان از جهات مختلف مورد ظلم و ستم قرار گرفته ایم  :

امروزه ما مسلمانان هم کشته می دهیم , هم مورد اتهام واقع می شویم و هم عمل و عملکرد این افراطیون باعث می  شود تا هر کشوری به خود اجازه بدهد تا حقوق شهروندی ما مسلمانان را نادیده بگیرد  

برای ماهایی که عزیزانمان در دیار غربت و با تحمل دوری و شدائد بسیار یک زندگی عادی را فراهم نموده اند درد آور است درد آور تر اینکه کشورهای غربی وصاحب قدرت بیش از اینکه به عمل و عملکرد غیر انسانی این گروه ها در جوامعی که دچار بلیه هستند باشند و به فکر کمک وبفکرچاره باشند نکته شروع و نشان دادن عکس العملشان  زمانی است که منافع و مواهب مادیشان متاثر  از عمل و عمکرد این گروه ها به مخاطره بیفتد این موضوع  واین دلمشغولی ها بهانه ای شده  که بسیار غمگین بشم دلنگران بشم  به همین دلیل به قران  متمسک شدم

چه میشه کرد  

چه باید کرد

براساس قرآن ما دین اصلح هستیم دینی  که فصل الختام ادیان است ,دینی که معجزه اش قرآن است دینی که کتاب را اصل می داند دینی که علم را محترم می شمارد و این برتری وارجح بودن نه از جنس لج ولج بازی و منیت هایی دنیوی است که ماها به آن مبتلا  بوده ایم هستیم و خواهیم بود بوده بلکه :

این برتری مسئولیت دارد  

این برتری کارما مسلمانان را سخت تر می کند 

این مسئولیت ار جنس برادر بزرگتر است  و این برادر بزرگتر هرچقدر بزرگ و  ارشد تر باشد بیشتر باید به فکر برادر و برادرهای کوچکتر باشد و بیشتر بایداز خود ومنافع خودبگذرد وبه آنان کمک کندا

عجیب است ما این برتری را نادیده می گیریم ,

این برتری دلیلش  معجزه پیامبر ماست معجزه ای که به جای نشان دادن کارهای خارق العاده برای ایمان آوردن وخداشناسی,  کتاب وعلم را چراغ راه ما مسلمانان قرار می دهد

معجزه ای که هرچقدر علم انسان و دستاورد های علمی اش افزوده شود بیشتر وبیشتر به وجود آن قادر و قاهرمتعال آگاهی پیدا کرده و ایمانش   تقویت می گردد

  این معجزه به ما می گوید دیگر نیازی نیست برای اثبات و شناسایی خداوند منان از  پیامبران بخواهیم که کارهای خارق العاده بکندآن معجزات برای مردمان واعصاری بود که از نظر دانش و بینش و ابزار کار در سطح پایین تری از علم قرار داشتنداشتباه نشود گفتم افراد زمان و زمانه ی ظهور پیامبرشان در شرایط  علمی ان موقع والا اگر شرایط مناسب بود پیامبر آنان هم یک معجزه اینچنینی ارائه می داد

لوانزلنا هذاال قرآن علی جبل لرایته خاشعامتصدعا من خشیه الله وتلک الامثال نضربها للناس لعلکم یتفکرون(اگراین قران رابرکوهی نازل می کردیم می دیدی که دربرابر ان خاشع می شود وازخوف خدا می شکافد واینها مثالهایی است که برای مردم  می زنیم شاید درآن بیندیشند )

می فرماید کوه می ترسدو می شکافد ,ولی نمی گوید توبترس  ,می گوید تو فکر کن: لعلکم یتفکرون

نوع معجزه نمی تواند برای ما ارجعیت و برتری  دنیودی بیاورد بلکه فقط مسئولیت  ما رابیشتر می کند آنهم معجزه ای که اهل علم است آنهم معجزه ای که   به پیغمبرش می فرماید بخوان ! نمی گوید بگو  

اقرباسم ربک الذی خلق( بخوان به نام پروردگارت که همه را آفرید)

 وبعد ...

الذی علم بالقلم (همان که به وسیله قلم آموخت) بین خواندن و قلم رابطه برقرار می کند در عصر ونسلی که کمتر کسی سواد خواندن ونوشتن داشت

وبعد

علم الانسان مالم یعلم   ( وبه انسان آنچه را که نمی دانست تعلیم داد)  

خواندن نوشتن و دانستن  ,سمفونی خلقت !!

وخواندن را شرط اول بعث  محمد ص  می داند

کسانی که پیرو این پیامبرندنمی توانند نخوانند

کسانی که پیرو این پیامبرند نمی توانند ندانند

پیروان این پیامبر بایدباید عالم باشند

پیروان این پیامبر باید اهل علم باشند

پیروان این پیامبرنمی تواند کورکور انه وازروی نعصب  وجهالت کاری انجام دهند

کسانی که کتاب اسماتی شان به قلم قسم می خورد مگر می توانند جاهل و نادان باشند  

کسانی که کتاب آسمانی شان به قلم قسم خورده مگرمیتوانند متحجر و کوته فکر باشند

کسانی که کتاب آسمانی شان قران است مگر می توانند بی فرهنگی و وحشی گری را راه و روش ومنش خود کنند

کسانی که کتاب اسمانی شان قرآن است مگر می توانند برای اثبات و ترویج دین  از افراد عامی و نااگاه استفاده کنند  

داعش و القاعده و بوکوحرام دیگر چه صیغه ای هستند

اینان از کدامین قبیله و تبارند,

آبشخور دینی این راهزنان و جانیان جنایت پیشه چیست

چه کسانی رهبران و رهبرن این افراد قسی القلب و حیوان صفت اند

رهبران و راهبران اینان در کجاها آموزش دیده اند

منادیان دینی اینان درچه سطح علمی هستند

اینان ازانسانیت و عرفان چه می دانند

در عصر و در زمانه انقلاب ارتباطات و در اوج فناوری رسانه ای ,سربریدن انسان با کارد دیگر چه راه و روشی است ,اینان قطعا چنایت کارند,هرکسی با اینان هم جبهه و هم عهد باشد قطعاجهنمی است !!!

در دینی که خداوند  بخشنده و مهربان به پیامبرش حضرت موسی می گوید برو  و از فرعون که عاصی شده است بخواه تا توبه کند تا برگردد تا دچار عذاب نشود!!!  

شوخی نیست!!

شعار نیست!!

 نمایشنامه  هم نیست!!

بله خداوند متعال اختیار داده است.  حتی به فرعون قدرت و قوت فهم داده است (البته به اندازه خودش و لیاقتش) وخداوند می خواهد همه نجات یابند هیچکس جهنمی نشود موسی  ع را مامور می کند تا او را آگاه کند  

اذهب الی فرعون انه طغی (برو به سوی فرعون که او به سرکش برخواسته است )

خداوند در اوایل نمی خواهد او را ازبین ببرد

خداوندبه حضرت موسی اسلحه نمی دهد!

معجزه و دلیل حضرت موسی در مواجه به فرعون از جنس دعوت است !

معجزه او از جنس نشان دادن برتری و توانمندی خداوند منان در امرخلقت است

حضرت موسی ع برای رفتن از خداوند طلب زور بازو نمی کند, خدم وحشم و فدایی نمی خواهد بخوانیم :  

قال رب اشرح لی صدری (پروردگارا سینه ام را گشاده کن ) به من توان بده تا خودم را لایق و مناسب برای انجام این امر مهم  بدانم (رطب خورده منع رطب کی کند )

کجای کاریم یارو جنایتکار و فلان وفلان کاره ی سالها زندانی شده را ازاد می کنند !پول بهش می دهند تا بیاید در کشور اسلامی مسلمانان را مسلمان کند آنهم با توپ و تانک و با سربریدن انسانهای بیگناه با قساوت تمام 

 این قساوت کجا  و درخواست حضرت موسی کجا !اشرح صدری کجا !!

وبعد :

 یسری لی امری (کارم را ساده کن )

این سادکی و تسهیل کاراز جنس ترس از  تنسون انفسهم است   ,او قتل کرده !( حتی بحق )حتی در دافاع از یک به ظاهر بی گناه  !

اینک ترس دارد!

از کی ؟ از خودش!

مشکل دارد

ازکی ؟ازخودش

این در خواست سهل و ساده شدندماموریت از جنس رها شدن از هر نوع خاطرو خاطرات حزون آلود و متاثر ازآن حادثه است

او می خواهد خداوند کمکش کند تا ازنظر روحی و روانی .. آماده باشد  

 اشرح لی صدری (سینه ام را گشاده کن ) آن چیزی که باعث نگفتن ونتوانستن و لکنت زبانم می شود از من دور کنترسم را بریز

آنکه مستقیما با خداونددر ارتباط است و به او وحی می شود از چه می ترسد؟

از خودش!!

از اینکه آماده نیست

از اینکه گیردارد!!!!: واحلل عقده من لسانی (گره از زیانم بگشا )گرهی که مانع روان سخن گفتن حضرت موسی ع است  ودرآیات بعدی به این گره اشاره می شود

 حالا هر مزدورحیوان صفت و جنایت کاری بلند می شود باوسوسه مالی  ومقامی و ایدئولوژیکی این وآن می شود داعشی والقاعده ای و... تا اسلام را نجات دهد

( آن نقطه چین برای ان است که ماها هم حواسمان جمع باشد, هر ننه قمری را به خاطر اینکه ازماشده و اسمی نوشته درفلان جا,بدون درنظر گرفتن گدشته اش مسئول هدایت  و حمایت از دین نکنیم ! می تواند از ما باشد!اگر اعتقاد داردقدمش روی چشم ! اما اگر قرار است برود توی خیابان و سر چهار را و این وآن را نصیحت کند  ما مشکل ایجاد می کنیم هم برای او هم برای حکومت و هم برای اسلام عزیز)

 حضرت موسی را ببینیم چقدر با خودش مسئله دارد البته او در سطح بسیار بالایی است با ماها فرق دارد خطای او کوچکترینش هم برایش غیر قابل قبول است !

/ 0 نظر / 34 بازدید