شایدنتوان بهار راباور کرد

وقتی که شکوفه ها هنوز یخ زده اند

فصلی که گذشت

سرد زمستانی داشت*

*اشاره ام به گروه شیطانی داعش است و ازتمامی کسانی که  این مزدوران و جانیان  اجیر شده  توسط  کشورهای غربی,موساد و وهابی ها را گروه اسلامی داعش می نامند بشدت اعلام انزجار می کنم ,

ای مردمان جنگ وجهل

 امروزتان فردا مباد

جانی که می گیرید به قهر

دارد دو صدچشم انتظار

 اگر دنیای پیشرفته کنونی با همه اهن وتلپش از پس این گروهگ برنیاید باید برای فردای دنیا وآینده گان نومید ومضطرب بود

چون زجنگ گفتی توهم خودباختی

تخم کین دردشت دل انداختی

چون چنین کردی نمی بینی بهار

نسیت چاره جز جدال وکارزار .

ای برادر اهل دین باش وصفا

گرتوداری عشق دین مصطفی

پیروان دین حق انسانی اند

مردمان جنگ وجهل حیوانی اند

به ذهنم رسید نوشتم با مطلب فوق همخوانی دارد خوب وبدش را ببخشید ,مگرنه اینکه ما میاییم ومی نویسیم تا دیگران بخوانند , شاید که بهره ای ببرند ومگر نه اینکه یکی از این دیگران خوددرون ماست خودی که بیطرفانه می بیند وخوب

خودی که اهل انصاف است و فضاوت خودی که به گفته امام علی ع  شناخت این خودی که همان نفس باشد پیش شرط شناخت خداست 

/ 0 نظر / 33 بازدید