دین گریزی دین ستیزی باطل است-دین نسیم مهر وآرام دل است

 ××××××××

خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم(از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن را پاک کنی زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنان است و خدا شنوا و داناست)

خذ(بگیر) می گویدبگیر!

نمی گویداگردادندبگیر (چون درآنصورت می گفت وقتی خواستند تزکیه بشوندبه تو از اموالشان دادند)

خذمن اموالهم صدقه :این شاید بعدا اتفاق بیفتد یعنی وقتی آنان فهمیدن که صدقه و زکات باعث پاکی مال و بالطبع روح و روان آنان می شود خودشان هم راغب باشنداز جهت تزکیه روح وروان ولی قبلشمی فرماید بگیرخذ

(تطهرهم وتزکیهم بها) 

پس می فرماید بگیر(و این معجزه است در محیطی که سابقه و سبقه کشور داری مدون و مبتنی برتجربه اجتماعی ندارد !

درجامعه ایکه تا پیش ازآن بیابانگردو قبیله ای بوده اند واز نظر عیش ونوش اسراف گری یقول امروزی ها اند کار و گروهی بی مسئولیت!!حالا یک دستور می آید که در دل آن حکایت ازنقش مدیریت  اجتماعی/اقتصادی در دایره دینی دارد و وسعت عمل وعملکردش علاوه برقانون وقوانینی که برفعالان اقتصادی ودارنده گان اموال بسط داده  شده و خود شخص را هم براین دادن وبخشیدن درشکل صدقه واموال دربرمی گیرد وآنرا لازمه دینداری ودینمداری و تزکیه  و نهایتا رضایت خداوند منان می داند تابه سبب آن یک تعادل وتفاهم اجتماعی ایجاد شود

تعادلی اجتماعی بسود همه اقشار

تعادلی برای ازبین بردن غرض ومرض ناشی از اختلاف طبقاتی فاحش بین مردم واقشار دارا وندار

تعادلی در رفع محرومیت واقعی,نه نسبی و نه بخور ونمیرناشی از بی مسئولیتی دارنده گان اموال چه از نظر قانونی و چه از نظر عقیدتی و این دومی مهم تر است ,چرا که آنانی که خود و به میل خودپول می دهند و زکات .انتظار می رود از نظر مالی و روحی تزکیه شوند چگونه :با سلام وتحیت وتشویق پیامبر و با دعای ایشان

(وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم)اگردادند  دعاشان کن تا تسکین یابند و جالب است این اشاره به جز ولز و پریشانی ناشی از حرص مال خواهی  دارندگان مال ومنال زیاد

ایرادی که برمنادیان و مروجان عدل وعدالت وارد است این است که\ ایجاد یک جامعه عاری از طبقات فاحش و ویرانگر  وچالش زابا قواعد وقانونی که تا کنون اعمال شده قطعا ممکن نیست چه جوامع سرمایه داری پیشرفته همچون امریکا و کشورهای اروپایی باشد و یا جوامع سوسیالیستی استالینیستی  و به سبک وسیاق شوری سابق  و...

باید توجه داشت که اگر ماتریالیستهای کمونیست ستا با تکیه بر اصول و راهکاهای متاثر از تکرار حوادث و تغییر وتحولات اجتماعی وبااستنادبه ماتریالیزم تاریخی وتفکرات وراهکارهای سوسیالیستی تفکر وتعقل  کفرآلود و دین گریز خود رنگ ولعابی جهان پسند دادند ماتریالیسم های غرب ستا با بهره گیری از تفکر و راهکارهای سرمایه داری برای مقابله با حضور دین وادیان وگاها نفی خداوند منان کم کار نگرده اند

 کمونیستها مستقیما به جنگ خدا رفته و او را نفی کردند  ولی سرمایه داری با تفکر منحوس و زیاده طلب و اسراف گرش بصورت غیر مستقیم و با نشر بی عدالتی و ناهمگونی های ویرانگر اجتماعی به مردم محروم ومحکوم القا می کنند که خدایی نیست و یا اگر هست از جنسی است که حافظ و حامی بودن دارا و ندار درجامعه است

خدایی که نعوذبالله  راست کار و همره وهمراه سرمایه داران واسرافگران غربی و شاهزادگان هوسران آل سعود  و شیوخ خودخواه وخودپسند منطقه اند  

ماباید بدانیم که همه ادیان بزرگ خصوصااسلام براساس توحید ونبوت ومعاد و در راستای ی هدایت روحی وحمایت اقتصادی همه مردم بسوی حق وحقیقت و دادن آسایش و آرامش هردوجهانی به انها تکیه وتاکید دارندجالب این است که تفکر و تعقل شیعه از این هم فراتر رفته و با اضافه کردن عدل و امامت به این مهم آنرا از نظر اهداف اجتماعی خصوصا اقتصادی و نقش و نظر مدیریتی پررنگ تر کرده است

در تفکر وتعقل تشیع عالمان دینی نمی توانند ومجاز نیستند نسبت به ناهمگونی و طبقاتی بودند جوامعه که می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها وچالش های روحی و روانی و اجتماعی باشند بی تفاوت باشند 

چه زیبا فرمودند شهید بزرک بهشتی که:ما عاشقان خدمتیم نه شیفتگان قدرت  وقطعا این شیفتگی از جنس دینداری و دینمداری و الزام به داشتن نقش نظر در مبارزه با همه آثار بی عدالتی خصوصا بی عدالتی اجتماعی /اقتصادی است

شاید خرده بگیرند و می گیرندبعضی از مروجان ومتفکرانی دینی(که با تطبیق اسلام عدالت با تفکر طبقاتی سرمایه داری همانند کمونیست ها که خدا را با بهانه نبود عدالت اجتماعی بصورت مستقیم نفی می کنند اینان نیز بصورت غیر مسقیم و درچشم جوانان احساساتی اسلام وادیان را از رسالتش  وقابلیت هایش محروم می کنند )

حقیقت این است که در دین اسلام وقران کریم اصل مردمند و خصوصا مردمانی که توسط مروجان زر وزور وتزور محروم ومورد استضعاف قرار گرفته اند  

چه چیزی بهتر و قاطع تر و شفاف تر از این آیه شزیفه :

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتال والمیزان لیقوم الناس بالقسط..الحدید -25

(همانا پیامبران خود رابا دلایل روشن فرستادیم وبه آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا به عدالت برخیزند...)

 وجالب آن است که در قران کریم کفران آیات ونشانه های خداوند و بقتل رساندن پیامبران همسان کشتن کسانی است که در راه محقق شدن قسط امر  می کنند واینان نه شامل دینداران ومومنان ومسلمانان که هرکسی است

ان الذین یکفرون بایات الله ویقتلون النبین بغیرحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط  من الناس فبشر هم بعذاب الیم  آل عمران -آیه 21  

(کسانی که آیات خداکفرمی ورزند وپیامبران را بناحق می کشند واز مردم کسانی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند,پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده)

و اینان نه تنها دینداران ,مومنان,و یا حتی مسلمانان که هرکسی از مردم که در راه قسط امر کند(توجه به کلمه ناس خیلی جالب وقابل توجه است بزرگترین شاخصه و ایجاز قرآن کلیت ان در راستای یک امر ویک هدف واحد ودقت عمل در بیان واژه ها و کلامات است بدین صورت که گاها تقدم وتاخر یکی بردیگری و یا بیان یک کلمه خاص معنا ومفهوم رابه گونه ای دیگر می کند و خیلی ار ماها حتی افراد معمولی اهمیت این تقدم واخر را بعینه می توانیم ببینیم)

می فرماید: ..ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس

بزرگان دینی  وعلمای ما باید دررابطه با بیان قسط خیلی کار کنند ودر هر زمان کمیت وکیفیت این مهم را برای ماها تعیین و تبین کنندقطعا قسظ ضد نابرابری است و ضد افراط وتفریط ناشی از ندیدن ها

اگر قسط را به معنای هرکسی را به اندازه سهم و سعی وتلاشش معنا کنیم  وایضا به نقش قسط در تعادل اجتماعی که لازمه پیشرفت جامعه است توجه داشته باشیم  یک مهم را نباید از نظر دور بداریم و آن نکته ای است که  شهید مطهری به آن اشاره کرده اند: اینکه هرکسی در هرجامعه ای متولد شود از تمامی داشته ها و دارایی و منافع خدادادی آن جامعه سهیم است و سهم  دارد(البته دردور نمای دیگری اینرا می شود به کل جوامع و تمامی مردم دنیا بسط داد  یعنی همان حقوق وحق بشری که ما بعنوان یک مخلوق به محض تولد از کلیت هستی وجهان داریم  حق وحقوقی که بنوعی بعنوان حقوق بشر تهیه و تدوین ومطرح شده ولی متاسفانه کشورهای زیاده طلب و استکباری آنرا بناحق وسیله ای برای امیال و اغراض نامشروع خود قرار داده اند و آنرا مستمسکی برای منافع به اصطلاح ملی بخوانید سرمایه داری مشوق نژاد برستی وخود برتر بینی )قرارداده اند

شاید برما خرده بگیرید که ما ضد امریکا و .. هستیم ولی حقیقتا اینگونه نیست مردم هرکجای دنیا به حکم مطالبی که دربالا اشاره شد برای همه ما عزیزاند چون به حکم قرآن ناس محسوب می شوند و قرآن کریم ازاول تا آخر دغدغه هدایت و حمایت این ناس را داشته ودارد (قطعا مردم امریکا وانگلیس وهرکجای دیگر  دنیابرای همه ماها محترم عزیز بوده وهستند اما چیزی که مارا وامی دارد براین کشورها خرده بگیریم همانا سیاست های نهادینه شده وحاکم براین جوامع است سیاست هایی که درآن سردمداران صهیونیستی و افراطی امریکا: حضرت ایت الله خامنه ای و یا آقای هاشمی رفسنجانی  و... با قریب به پنجاه سال نماز شب خواندن می شوند بد و سلاطین وجنایتکاران ال سعود و شاه  و شاهزادگان هوسران عرب وایضا قداره بندان کوتادچی مثل سیسی مصر و ... می شوند خوب)

امروزه در دنیای ما بخصوص دربین غرب گران حق ستیز ما با مردمی خودگم کرده و خودباخته مواجه ایم که  بجای  دفاع از انسان وانسانیت  برای بودن درجامعه و جوامعه ای که محبوب ومطلوب  منویات شخصی شان است چشم را بروی حقایق  بسته  و درحالی که می بینند کشور منفور وتروریست پروری چون عربستان سعودی هرروز وشب و به مدت چندماه مردم مظلوم ومحروم یمن را بمباران می کنند کمتر اعتراضی  نمی کنند و علی رغم اینهم بمباران وجنایت اب ازآب تکان نمی خورد ولی در عین حال هم اینان برای مرگ یا غربت فلان کارباره چی مفسد زمان شاه  اشک تمساح ریخته و جوانان مارا از رشد علمی عقلی مناسب ومطلوب جامعه فردای ایران باز می دارند و درعوض یک مشت رقاص  ومقلد شکل و شمایل های نه غربییان که فاسدان وفاسقان هالیودی را تحول جامعه می دهند 

شک نباید کرد  وشک نباید داشت که اینان  مصداق عینی نفاق ومخاطب  آیه شریفه ذیل می باشند.

المنافقون والمنافقات یعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقون هم الفاسقون (مردان وزنان منافق همانند ومشابه یکدیگرند به کاربدفرمان می دهند واز کار نیک بازمی دارندوانفاق درراه خدا امساک می ورزند خدا را فراموش کردند وخدا هم آنان را محروم کرد ویقینا منافقانند وفاسق)

 کسی نمی گوید که ما ایرانیان درامریکا که مهد علم وتکنولوژی است  نباشیم ما می خواهیم باشیم

بودنی خوب ومفید

بودنی حافظ ومحافظ منافع ومصالح دراز مدت مملکت

نه کسی مثل ریس جمهور فراری یمن به عربستان که ظاهرا بخاطرش همه داشت و داشته های حال واتی ملت محروم یمن را نیست ونابود می کنند  

ما امید داریم هرکدام از شماها بعنوان یک ایرانی  مسلمانوبعنوان یک سفیر ایرانی با شاخصه خاص خودمان که اولین آن نجابت است و ایضااهل مرام و معرفت ومردم دوستی  و اهل یاری رساندن به دیگران بخصوص به ایرانی هایی که تازه قدم در آن دیار می گذارند باشد که رای ونظر وعمل ما دربین سایرین نمونه باشد و الگو

/ 1 نظر / 53 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!