ای دل من

ای پر از آمال

بهر من مجالی نیست 

خوبتر ها رخت بربستند 

زین سبب

ما را خیالی نیست .

دلبری دلداده می خواهد 

عاشقی آزاده می خواهد 

درد ما 

درماندگان در راه 

جام می با باده می خواهد

/ 0 نظر / 67 بازدید