1)

خاطری دارم سرزنده ز عشق

نشکند ناخوش ایام این خسته دلم 

گرچه ایام  تبوده است بکام

لیک من اهل می و میکده و راه و ره  مجنون وفرهادم

رنج  و هجران بیابان گردی

ناله ی  تیشه و تتهایی کوه  

قصه گویی غم پنهان منند  

گرچه این راه پراز پست و بلند  , گرچه این فاصله  دور ,لبک من منتظرم 

/ 0 نظر / 44 بازدید