دمی با شعر نو

1

حیران

در غربت این شلوغ

دلم بهار را بهانه کرده است

اگر چه

زمانه فرصت آغاز فصلی دیگری را

ازمن گرفته است

2

گرچه ایام گرفته است قرار از دل من از دل تو

دل ودل گفته من حل نکند مشکل من مشکل تو

باش تا چنگ به گل حلقه ی دادار زنیم

او به یک ناز نگاه چاره کند مشکل من مشکل تو

/ 0 نظر / 66 بازدید